برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

روابط بین المللفایل ورد قابل ویرایش

227 صفحهمقدمه

یکی از عوامل مهم در اتخاذ موضع گیری های سیاسی، توانایی درک وقایع و پردازش دانسته­های موجود است. امروزه، کارگزار سیاست خارجی باید بتواند هر واقعه ای را به مقیاس طبیعی و بنیادیش درک کرده با بررسی احتمالات و ارزیابی پیشینه تاریخی موضع تصویری از پیامدهای احتمالی آن را در ذهن ترسیم کند و آن گاه به اتخاذ موضع لازم مبادرت ورزد این مراحل اگر چه نیازمند مطالعه و دقت کارشناسان متعدد است. اما در دنیای کنونی و با گسترش روند تحولات و سرعت سیر وقایع، گاه می شود که مراحل فوق در سطوح بالای سیاسی طی کسری از ثانیه صورت گیرد. بر این اساس یک سیاست مدار کارآزموده باید از واقع بینی و سرعت عمل در محاسبه به موازات قدرت تجزیه و تحلیل وقایع برخوردار باشد. او باید بتواند بر اساس پاره ای اطلاعات پراکنده به بازافرینی موضوعی پرداخته و با دقت زوایای مبهم موجود را بررسی کند. در این بررسی تا حد ممکن به مطالب مهم و با ارزش توجه کند و البته نکات کم اهمیت را از نظر دور نگاه دارد. او باید اسناد و مدارک را مورد نقد قرار دهد و به این ترتیب بتواند به حکم درباره حوادث و بستگی آن با جریان کلی تاریخ دست یابد. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که این امر میسر نخواهد شد مگر آن که به تبیین علل و انگیزه های حوادث عالم توجه کرد.

فهرست مطالب

مقدمه

1

فصل اول : کلیات

4

1-1- طرح مساله

5

1-2- انگیزه و اهداف پژوهش

5

1-3- پیشینه و ادبیات پژوهش

7

1-4- متغیرهای مستقل و وابسته

8

1-5- سوالات اصلی و فرعی

8

1-6- فرضیه ها

8

1-7- تعریف مفاهیم

8

1-8- روش پژوهش

9

1-9- روش گردآوری اطلاعات

9

1-10- محدوده زمانی و مکانی پژوهش

9

1-11- سازماندهی رساله

10

فصل دوم : مباحث تئوریک در باب سیاست خارجی

11

2-1- سیاست و سیاست خارجی

12

2-2- ماهیت سیاست خارجی

13

2-2-1- ویژگی های سیاست خارجی

13

2-2-2- عوامل موثر در سیاست خارجی

15

2-2-3- اهداف سیاست خارجی

17

2-3- متغیرهای سیاست خارجی (تجزیه و تحلیل سیاست خارجی)

20

2-4- مبانی موثر بر شکل گیری و اجرای سیاست خارجی

22

2-5- روش های مختلف در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی

24

2-5-1- رهیافت کلان نظام به عنوان راهنمای مطالعه و اقدام سیاست خارجی

24

2-5-2- رهیافت خرد در تجزیه و تحلیل های سیاست خارجی

24

2-5-3- رهیافت اتصال دو سطح تحلیل

25

2-6- اعمال سیاست خارجی : قدرت، توانایی و نفوذ

26

2-7- ابزارهای سیاست خارجی

27

2-8- نقش اخلاق در تشریح سیاست خارجی

31

2-9- انواع هدف های ملی در سیاست خارجی

33

2-9-1- صلح و جنگ در سیاست خارجی کشورها

35

2-10- استراتژی های سیاست خارجی

38

2-11- دشواری پیش روی سیاست خارجی

41

2-12- مخاطبین سیاست خارجی

42

2-13- انتظارات از سیاست خارجی

44

2-14- قدرت و سیاست خارجی

46

2-15- سرچشمه های داخلی سیاست خارجی

49

2-16- دلایل تغییر اهداف و اولویت های اهداف سیاست خارجی کشورها

51

2-17- رهنمودی برای اجرای موفقیت آمیز سیاست خارجی

55

2-18- کیفیت حکومت

56

2-18-1- مساله توازن میان منابع و سیاست

57

2-18-2- توازن میان منابع

57

2-8-3- مساله حمایت مردمی

58

2-19- حکومت داخلی و سیاست خارجی

59

2-20- نظریه واقع گرایی

60

فصل سوم : سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

64

3-1- نگاهی به تاریخچه تشکیل ایالات متحده آمریکا

65

3-1-1- مدل های سیاست

69

3-1-2- محتوای ایدئولوژیک سیاست آمریکا

74

3-2- نگاهی به قانون اساسی و سیستم حکومتی ایالات متحده آمریکا

75

3-2-1- قانون اساسی ایالات متحده امریکا

75

3-2-2- اصول قانون اساسی آمریکا

77

3-2-3- ساختار قوه­ی مجریه

78

3-2-4- قوه مقننه فدرال

79

3-2-5- قوه قضاییه فدرال

80

3-2-6- تقسیمات کشوری اداری

81

3-2-7- اختیارات رئیس جمهور

82

3-2-8- قدرت ریاست جمهوری

83

3-2-9- نظارت بر قدرت ریاست جمهوری

84

3-3- جایگاه احزاب سیاسی در ایالات متحده امریکا

85

3-3-1- کنگره و سیاست گذاران

85

3-3-2- احزاب ریاست جمهوری و کنگره ای

86

3-3-3- اختیارات دیگر کنگره

87

3-3-4- حزب ها و گروه های سیاسی

87

3-3-5- چرا دو حزب

89

3-3-6- حزب دموکرات

90

3-3-7- حزب جمهوریخواه

91

3-3-8- علت دو حزبی بودن رقابت های سیاسی در آمریکا

93

3-3-9- ضعف سیستم حزبی در امریکا

93

3-3-10- نظام اقتصادی

96

3-4- سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

97

3-4-1- اصول کلی سیاست خارجی آمریکا

97

3-4-2- سیاست خارجی و دفاعی

99

3-4-3- سمت گیری های کلی سیاست خارجی آمریکا

100

3-4-4- سیاست درون مرزی و سیاست برون مرزی آمریکا

103

3-4-5- پایان سیاست برون مرزی

105

3-4-6- منطق های سیاست خارجی ایالات متحده

108

3-4-7- استراتژی امریکا در جهانی تک قطبی

111

3-4-8- مدیریت نظام تک قطبی

113

3-4-9- هژمونی ایالات متحده و دیگر راه ها به سوی نظم منطقه ای

114

3-4-10- نظام تک قطبی امریکایی : سرچشمه های تداوم و استمرار

116

3-4-11- نظام تک قطبی امریکایی : سرچشمه های فروپاشی و سقوط

117

3-4-12- سازمان خلع سلاح و کنترل تسلیحات پنتاگون، و سیا

117

3-4-13- جایگاه سازمان ملل در استراتژی کلان آمریکا

119

3-4-14- آمریکا و خلیج فارس

122

3-4-15- پایان عصر آمریکا

123

3-4-16- تروریسم و عدالت

128

3-4-17- بحران 11 سپتامبر

128

3-4-18- استراتژی نظامی آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر

129

3-5- مواضع سیاست خارجی حزب جمهوریخواه

131

3-5-1- آیزنهاور

131

3-5-2- دکترین آیزنهاور

135

3-6- مواضع سیاست خارجی حزب دموکرات

138

3-6-1- روزولت

138

3-6-2- ترومن

140

3-6-3- کندی

141

3-6-4- جانسون

145

فصل چهارم : تاریخچه روابط خارجی ایران و ایالات متحده

149

الف) پیشینه روابط ایران و ایالات متحده تا پیروزی انقلاب اسلامی

150

4-1-1- آغاز روابط دو کشور

150

4-1-2- الگوی روابط همکاری دو کشور پس از جنگ جهانی دوم

155

4-1-3- جایگاه نفت در روابط دو کشور

158

4-1-4- کاپیتولاسیون

164

4-1-5- ایران ژاندارم منطقه

166

4-1-6- همکاری های اقتصادی و تسلیحاتی ایران و امریکا

167

4-1-7- انقلاب ایران

169

ب) روابط خارجی ایران و ایالات متحده پس از پیروزی انقلاب اسلامی

173

4-2-1- روابط خارجی ایران و ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری کارتر (حزب دموکرات)

174

4-2-2- روابط خارجی ایران و ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری ریگان (حزب جمهوریخواه)

181

4-2-3- روابط خارجی ایران و ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری جرج بوش پدر (حزب جمهوریخواه)

187

4-2-4- روابط خارجی ایران و ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری کلینتون (حزب دموکرات)

190

4-2-5- روابط خارجی ایران و ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری جرج بوش پسر(حزب جمهوریخواه)

196

4-2-6- روابط خارجی ایران و ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری اوباما (حزب دموکرات)

201

4-3- موانع فراروی روابط ایران و امریکا

203

4-3-1- موانع سیاسی و تاریخی

203

فصل پنجم: بررسی تغییر احزاب و حکومت ها در ایالات متحده بر روابط خارجی آن کشور با ایران

213

نگاهی به تاریخچه حزب دموکرات و جمهوریخواه

214

5-1- واکنش اولیه احزاب دموکرات و جمهوریخواه پس از پیروزی انقلاب اسلامی

215

5-2- اعترافات دموکرات ها به دخالت در ایران (کودتای 28 مرداد)

221

5-3- تاثیر یهودیان آمریکا بر نگاه دموکرات ها و جمهوریخواهان به ایران

222

5-4- استراتژی کلی (دموکرات ها و جمهوریخواهان) در قبال ایران

223

5- 5- بررسی شاخص های مقایسه رفتاری جمهوریخواهان و دموکرات های آمریکا در قبال ایران

226

5- 5-1- برنامه هسته ای

226

5- 5-2- صلح اعراب و اسرائیل

230

5- 5-3- حقوق بشر

234

5- 5-4- تروریسم

236

5-6-دموکرات ها و جمهوریخواهان : دوروی یک سکه

238

5-7-سیاست خارجی (دموکرات ها و جمهوریخواهان) در قبال ایران

241

نتیجه گیری

255

منابع و مآخذ

263

  cnetshs

  مقاله، تحقیق،‌ راهنما و ...

راهنمای خرید: بعد از پرداخت آنلاین مبلغ فوق برای خرید این فایل، یا خرید از اعتبار حساب، لینک دانلود فایل به نشانی ایمیل اعلام شده شما ارسال خواهد شد. این لینک امکان ۵ بار استفاده برای دانلود فایل را فراهم می‌کند. لطفا آدرس ایمیل خودتان را صحیح وارد کنید.