اقسام اموال در حقوق اماميه:


اموال كلمه ايست عربى و جمع مال ميباشد. مال در اصطلاح حقوقى بچيزى گفته ميشود كه بتواند مورد دادوستد قرار گيرد و از نظر اقتصادى ارزش مبادله را داشته باشد.


اموال باقسام زير منقسم ميشود:


 


اموال مادى و اموال غير مادى:


تقسيم مزبور را قانون مدنى فرانسه بيان نموده و آن از حقوق رومى اقتباس شده است.


اموال مادى اموالى هستند كه ميتوان آنها را لمس نمود مانند: ميز، صندلى خانه. اموال غير مادى اموالى هستند كه وجود مادى در خارج ندارد، ولى جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تأليف، حق تصنيف، حق اختراع.


حقوقيين دائرۀ اموال غير مادى را توسعه داده و هر نوع حق مالى را از افراد آن دانسته‌اند، بنابراين كليۀ حقوق عينى (غير از حق مالكيت) مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و همچنين حق دينى (طلب) از اموال غير مادى بشمار ميرود. چنانكه از تعريف بالا معلوم گرديد اموال اشيائى هستند كه داراى ارزش مبادله باشند و هرگاه داراى ارزش مزبور نباشند مانند: هوا، روشنائى روز از اموال بشمار نمى‌روند. بنابراين ماليت اشياء بسته بوضعيت اقتصادى آنها است اگر چه داراى مالكى هم نباشد. نداشتن مالك در اموال مادى امكان‌پذير است مانند مباحات (اراضى موات و مرواريد در دريا) ولى در اموال غير مادى مانند حق عينى (غير از مالكيت) چون تصور حق بدون تصور صاحب حق ممكن نيست...


بررسی اموال غیر منقول در حقوق مدنی ایران

  omid SABZ

  مقاله، تحقیق،‌ راهنما و ...

راهنمای خرید: بعد از پرداخت آنلاین مبلغ فوق برای خرید این فایل، یا خرید از اعتبار حساب، لینک دانلود فایل به نشانی ایمیل اعلام شده شما ارسال خواهد شد. این لینک امکان ۵ بار استفاده برای دانلود فایل را فراهم می‌کند. لطفا آدرس ایمیل خودتان را صحیح وارد کنید.