محصولاتموردنظرطرححاضر،تولیدقالپاقخودرومیباشد. قالپاقیکقطعهنسبتا تزئینیدرخودرواست. قالپاقهارويرینگهايچرخهانصبشدهوبدینوسیلهظاهرزیبائی رابهآنارائهمیدهد. قالپاقهابجزءنقشزیبائیظاهرينقشدیگريدرخودروندارند. هر خودروبهتعدادچرخهايخودنیازمنداستفادهازقالپاقاست.


قالپاقهاازموادپلاستیکیساختهمیشوندودارايانعطافبالاووزنبسیارپائینمی باشندوبدینترتیبوجودآنرويچرخ،سببواردآمدنهیچگونهباراضافیبرخودرونمی شود. هرقالپاقبراياستفادهدررینگخاصیتولیدمیشود. ازاینروبهتعدادتنوعرینگچرخ هايموجودخودروهانیازبهتنوعقالپاقخواهدبود. ازطرفدیگربهمنظورافزایشبازار پسنديقالپاق،تولیدکنندگاناشکالمختلفیرادرتولیدقالپاقبهآناعمالمینمایندتابواسطه آنبتوانندباارائهتنوعظاهريمتفاوت،سلایقمختلفراپوششدهند. دراشکالزیرنمونههائیازایننوعقطعاتآمدهاست.


 

  rahil1362

  طرح کسب و کار (‌BP) آماده

راهنمای خرید: بعد از پرداخت آنلاین مبلغ فوق برای خرید این فایل، یا خرید از اعتبار حساب، لینک دانلود فایل به نشانی ایمیل اعلام شده شما ارسال خواهد شد. این لینک امکان ۵ بار استفاده برای دانلود فایل را فراهم می‌کند. لطفا آدرس ایمیل خودتان را صحیح وارد کنید.