سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز. مرده آن است که نامش به نکویی نبرند