هر کاربر بیزیکت می‌تواند با هر نوع فعالیت در این سایت، امتیاز جمع کند. این امتیاز کت نام دارد. به زودی شیوه کسب کت و کاربردهای آن را اعلام خواهیم کرد ...