دیوار Muazad10 انصاری
Muazad10 انصاری

Muazad10 انصاری

ایران ، تهران ، تهران

#محمدانصاری7 به کمک خدا در هر کاری وارد شدم برای موفقیت با تمام وجود عشق ورزیدم و جلوتر از خیلی ها افتادم ولی به موفقیت کامل نرسیدم چون چیزی فهمیدم هر چی درس و کلاس میرم تازه میفهمم بی سوادی چیزی نمیدونم و به هر جای میترسم میبینم بالاترشان هست
AZADFAMILY
#محمدانصاری7

  منوی پروفایل

  دیوار