نام و نام خانوادگی:
مهدی روحی ریک

نام روستا :
روستای ورزشی هده(گیلان،تالش)

برند پیشنهادی:
ورزشی

دلیل انتحاب برند:
استعدادهای طبيعى روستا
تناسب با تاریخچه و گذشته این روستا
تناسب با استعداد روستا جهت ایجاد فرصت های جدید
#روستا