مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گِرد کردن مال!
عاقلی را پرسیدند نیک بخت کیست و بدبختی چست؟
گفت نیک بخت آن که خورد و کِشت و بدبخت آنکه مُرد و هِشت...


#گلستان_سعدی