زبان بهترین گوشت

کد کالا | 3818

فروشگاه | نشر هنر اول

وضعیت کالا | نو

(هر جلد) | ۲۰۰,۰۰۰ ریال

وضعیت | موجود
زبان پاره گوشتی در دهان است که می‌تواند بهترین و بدترین نقش را در روابط اجتماعی انسان ایفا کند و صد البته استفادۀ منفی از زبان همواره بر استفادۀ مثبت غلبه داشته و این موضوع از حجم کتاب‌ها نیز پیداست... مطابق مثلی سوئیسی زبان بهترین و بدترین گوشت است که کاربرد چندگانه دارد

  روانشناسی، موفقیت و ثروت

  زبان | نقش | مثبت

  ضمانت‌ خرید