زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی


 


کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی


فصل اول:مفهوم زمین شناسی زیست محیطی


مقدمه


زمین شناسی زیست محیطی به عبارتی رابطۀ بین انسان و زمین، چگونگی تأثیر فرایندهاي زمینی بر روي انسـان و نیـز


آثار فعالیتهاي انسان را بر روي زمین بررسی می کند. فرایندهاي زمین شناسی، به طور روزمره هر نوع زیستی را تحت


تأثیر قرار می دهد. بعضی از این فرایندها نظیر زمین لرزه، لغزش زمین و وقوع سیل آشـکار و بـارز اسـت، در حـالی کـه


بعضی دیگر آنچنان محسوس نیستند. فرایندهاي نامحسوس را می توان در نقش شکلگیري و تشکیل کـوههـا، تغییـرات


آب و هوا و شرایط اقلیمی یا در نقش فعالیتهاي آتشفشانی در تغییرات شیمیایی اتمسفر در نظر گرفت.


وجود انسان در روي کرة زمین به طور اساسی به منابع زمین نظیر آب، خاك، هوا و فلزات و کانیها و حتی انرژي حاصله


از زمین بستگی دارد. در حین بهره برداري و استفاده از این مواد، انسان به صورت بخشی از چرخۀ زمینشناسـی درمـی-


آید. این امر بدان معنی است که انسان موجب جابهجایی مواد، ایجاد ضایعات و تجزیۀ چرخۀ بیوژئوشیمیایی طبیعی مـی


شود. بنابراین در اثر تغییراتی که انسان در سیستم طبیعی اطراف خود ایجاد میکند، تغییراتی نیـز در سیسـتم پیرامـون


وي به وجود میآید که در نهایت بر روي کیفیت زیست انسان و نیز موجودات زندة دیگر اثر میگذارد.


مطالعه و بررسی تمام این عوامل و چگونگی عملکرد سیستم زمین و نیز نحـوة اثرگـذاري آن بـر روي زیسـت، در حیطـۀ


زمین شناسی زیست محیطی بررسی می شود.


از دیرباز زمین شناسی تحت دو عنوان و با اهداف مختلف تقسیم بندي شده است:


1- زمین شناسی فیزیکی معمولاً به درك فرایندهایی که در روي زمین و درون آن عمل می کنند و نیز مطالعـۀ مـوادي


که در این فرایندها نقش دارند میپردازد. عواملی که باعث بروز فعالیت آتشفشانی، زمین لرزهها و زمین لغزش میشـوند،


از جمله این فرایندها میباشند، در حالی که مواد درگیر در حین عملکرد این فرایندها شامل خاكها، رسوبات، سنگهـا،


هوا و آب هستند.


2- زمین شناسی تاریخی که به مراحل زمانی وقوع حوادث زمین شناسی در گذشته میپردازد. این بخش در مورد زمـان


تشکیل اقیانوسها، ظهور دایناسورها، برخاستن رشته کوهها و پیدایش گیاهان مطالعه میکند.


زمین شناسی زیست محیطی شامل طیف گستردهاي است که بسیاري از اهداف زمین شناسی فیزیکی و تاریخی را در بر


میگیرد. تأکید این علم بر درك فرایندهاي زمینی و مواد درگیر و تأثیرات آنها بر روي زیست و محیط مـیباشـد.


نمونه سوالات تستی


1- کدام یک از فعالیت هاي انسانی میزان حمل مواد توسط رودخانه ها به دریاها را افزایش داده است؟


1) کشاورزي 2) ساختمان سازي


3) جاده سازي 4)معدن کاري و کشاورزي


2- چرا تغییرات سطح زمین روي قسمتهاي دیگر آن نیز اثر می گذارد؟


1) زیرا زمین یک سیستم دینامیک است. 2) زیرا زمین یک سیستم همگن و بسته است.


3) زیرا در زمین مواد قابل تجدید شدن نیستند. 4) هیچ کدام


3- چرا انسان به زمین نیازمند است؟


1) زیرا انسان بر روي زمین تأثیر می گذارد.


2) زیرا انسان بر روي زمین زندگی می کند.


3) زیرا تمام مواد مورد نیاز انسان از زمین تأمین می شود.


4) هیچ کدام


4- کدام یک از ویژگیهاي سیستم زمین نیست؟


1) زمین یک سیستم همگن و بسته است.


2) زمین داراي محدودیت منابع است.


3) زمین به عنوان یک سیستم طبیعی مدام در حال موازنه کردن و به تعادل رساندن خود است.


4) همه موارد از ویژگیهاي آن است.


5- کدام یک از منابع زیر در طول عمر انسان تجدیدپذیرند؟


1) نفت 2) زغال سنگ 3) آبهاي زیرزمینی 4) خاك


پاسخنامه سوالات تستی


1- گزینه 4 صحیح است.


2- گزینه 2 صحیح است.


3- گزینه 3 صحیح است.


4- گزینه 4 صحیح است.


5- گزینه 3 صحیح است.


نوع فایل:Pdf


سایز :12.4 MB


تعداد صفحه:588

  95farideh

  جزوه و نمونه سوال دانشگاهی | فایل‌های متنی، کتاب، سوال

راهنمای خرید: بعد از پرداخت آنلاین مبلغ فوق برای خرید این فایل، یا خرید از اعتبار حساب، لینک دانلود فایل به نشانی ایمیل اعلام شده شما ارسال خواهد شد. این لینک امکان ۵ بار استفاده برای دانلود فایل را فراهم می‌کند. لطفا آدرس ایمیل خودتان را صحیح وارد کنید.