آیا می خواهید از تاریخ ورود کرونا به کشور ایران باخبر باشید؟
یکی از بازیگرهای خوب کشور برای برداشتن ابهامات از این ویروس چینی شروع به مصاحبه از پزشکان کرد

  Muazad10 انصاری

  کلیپ و ویدیوی کوتاه | فیلم آموزشی و ...