مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طـرحهـاي سـرمایه گـذاري اقتصادي انجام میگیـرد. در ایـن مطالعـات از نگـاه بـازار، فنـی و مـالی و اقتـصادي طـرح مـورد بررسـی و آنـالیز قــرار گرفتـه و نتـایج حاصــل از آن بــه عنـوان مبنـایی بــراي تــصمیم گیـري سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد.


گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات آلومینیومی خودرو میباشـد. ایـن


مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده اسـت و مطـابق متـدولوژي فـوق ،ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سـپس بررسـیهـاي لازم روي بـازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خـصوص چگـونگی تولیـد و امکانـات سـخت و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سـرمایه گـذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقـه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گـذاري اقتـصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعـات کمکـی هرچنـد کوچـک در راسـتاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

  rahil1362

  طرح کسب و کار (‌BP) آماده

راهنمای خرید: بعد از پرداخت آنلاین مبلغ فوق برای خرید این فایل، یا خرید از اعتبار حساب، لینک دانلود فایل به نشانی ایمیل اعلام شده شما ارسال خواهد شد. این لینک امکان ۵ بار استفاده برای دانلود فایل را فراهم می‌کند. لطفا آدرس ایمیل خودتان را صحیح وارد کنید.