یکی از بهترین و معروفترین کتابها برای معرفی ویژگیهای یک شرکت موفق و چابک

  خلیل رضوی

  مقاله، تحقیق،‌ راهنما و ...