شکست در مقابل موفقیت نیست، شکست جزیی از موفقیت است