جمیشید داهول عکاس خوشنام ورزشی به دیار ابدی پیوست ،یادش گرامی وروحش شاد