نادر دست نشان هم بازی را به کرونا باخت واز دنیای فوتبال برای همیشه خداحافظی کرد،روحش شاد