حمید جاسمیان ،اولین کاپیتان پرسپولیس دار فانی را وداع گفت ،روحش شاد ویادش ماندنی