//جهادگران بی ادعا در خط مقدم جهاد الهی.// کلمه جهاد در ذهن عموم تداعی مبارزه مسلحانه در مقابل دشمن دین ومذهب که البته این هم بخشی از جهاد است.اما جهاداصلی مبارزه با نفس انسانی است که وقتی این اتفاق بیفتدوتزکیه نفس صورت پذیرد،اولین گام جهاد رخ داده وفطرت پاک انسانی متجلی می شودوبشر از خود بخ خدا می رسد واین همان ماموریت اصلی خلقت است ودر این مسیر است که انسانها با همدلی ونوع دوستی به هم نزدیک می شوندودر راه رسیدن به اهداف وآرمانهای خدا پسندانه در کنار هم گام بر میدارند ومشکلات را پشت سر می گذارند.این یعنی جهاد همگانی در خشنود کردن هم ودر نهایت رضایت خالق هستی است. در سالهای اخیر در کشور ما نیز با توجه به مشکلات وسختیهایی که خواسته ونا خواسته بوجود آمده که عوامل بسیاری (داخلی وخارجی)در پدید آمدن آن موثر بوده وهستند نیاز وجود تشکیلاتی که با همدلی ودرون زا ،بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی بتوانند در جهت رفع مشکلات محرومین ونیازمندان جامعه حتی در حد واندازه کوچکرا مرتفع نمایدبسیار احساس میشد که به لطف خدا با همت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وگروهای جهادی که از دل مردم پدید آمده ومتشکل از همه اقشار جامعه بویژه جوانان غیرتمند،بدون هیچ چشم داشتی وبا نیت کمک به همنوع،ارضای روح،ورضایت حضرت دوست وانجام وظیفه انسانی بصورت گروهی تحت عنوان ،گروه جهادی وارد میدان شدند تا در حد توان گره ای از مشکلات نیازمندان را باز کنند.به لطف خدا موفق هم بوده اند.گردان حفاظتی،امنیتی امام علی (ع)که با نام یکصد وبیست شهید مدافع حرم در سراسر کشور دور هم جمع شدند ودر غالب گروه جهادی جنوب غرب تهران به فرماندهی جواد قربانی کار خود را بصورت گسترده در صد وسی ودو محله تهران در مناطق (۹ _۱۰_۱۷_۱۸_۱۹_۲۱) با نام یاران انقلاب آغاز کرده اند وبصورت دائمی با کمک خیرین به مسائل معیشتی،درمانی،بازسازی منازل،تهیه جهیزیه،تهیه البسه،امرا معاش، توزیه غذای گرم،بورسبه دانش آموزان نخبه محرومین ،تهیه سبد کالاو....از جمله کارهایی است که در این گروه جهادی جنوب غرب تهران صورت میگیرد،هزینه های این گونه کمکها توسط خیرین وخود افراد گروه جهادی تامین می شود .همه کسانی که بخواهند تحت هر عنوانی وبا هر توانی (مالی،خدمت)در این کار خداپسندانهشرکت کنند می توانند از طریق مراجعه مستقیم یا از طریق سایتی که بزودی از همین رسانه اطلاع رسانی خواهد شد مراجعه ودر زمینه های مختلف کمک رسان وفعال باشند وعضوی از این گروه جهادی باشند. انشاءالله بزودی شاهد این باشبم که دیگر در کشور اسلامی که بنای آن رفع محرومیت زدایی بوده،نیازمندی وجود نداشته باشد.رحمت اله مرادی