در هفته جهانی ترک سبگار ،با نکشیدن سبگار هم به خود وهم به اطرافیان احترام بگذارید