مالک جدید باشگاه ماشین سازی تبریز معرفی شد// یونس قربانی بعنوان مالک جدید باشگاه ماشین سازی تبریز معرفی شد قربانی ،عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی است.دارای مدرک کارشناسی ارشد وگذرندان تز دکترای تربیت بدنی ومدیر مسئول مجله علم واخلاق در ورزش می باشد .بزودی گزارش تکمیلی در خصوص برنامه های ایشان در روند باشگاه باسابقه وریشه دار ماشین سازی تبریز ارائه خواهیم کرد.