چرندابی مشاور رسانه ای ،ماشین سازی تبریزشد/ یونس قربانی ،مدیر عامل باشگاه فرهنگی ،ورزشی ماشین سازی تبریز طی حکمی آقای حبیب چرندابی را بعنوان مشاور مدیر عامل در امور رسانه ای معرفی کرد