مشاور ه تخصصی بیمه زندگی مان وسایر بیمه از کلیه شرکتهای بیمه ایازقبیل بیمه های زندگیمسولیت خودروآتش سوزی حوادث انفرادی،گروهی درمان تکمیلی انفرادی ،گروهی

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال

  16الی20

  شهباز عبداله پور

  مشاوره مدیریتی و کسب و کار

  مشاوره